algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
Andere opdrachtgevers zijn: huurders welke producten tegen betaling voor een bepaalde of onbepaalde periode in gebruik hebben.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en door ons gesloten overeenkomsten, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk
overeenkomen. Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaart, tenzij wij schriftelijk van aanvaarding blijk geven.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
2.3. Bij meer dan één huurder zijn huurders tegenover gebruiker hoofdelijk verbonden voor al het geen uit of in verband met het gehuurde verschuldigd is. Eventuele
rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.
Artikel 3. Offertes
3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 . Indien voor montage van het product toestemming van een derde nodig is dan draagt opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming
doet hij schriftelijk aan gebruiker blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van de opdrachtgever. Aan een derde te betalen vergoeding
voor het plaatsen en geplaatst houden van welke aard dan ook, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, ook indien door gebruiker voldaan.
4.4. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan
andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht de verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of
in de grond
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover van te voren
inlichten.
6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.
6.5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen of aanvullingen het gevolg zijn van omstandigheden die aan haar
kunnen worden toegerekend.
6.6. De stijging van kosten die voor verhuurder na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst optreden bijvoorbeeld stijging van de aankoopprijzen, lonen, transportkosten,
mag gebruiker aan de opdrachtgever doorberekenen. Een stijging van de B.T.W. of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.
Artikel 7. Betaling
7.1. Betaling dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. De betaling geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de gebruiker de betreffende
tegenvordering uitdrukkelijk heeft erkend, dan wel dat deze vordering in rechte is vastgesteld en de uitspraak onherroepelijk is geworden.
7.2. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand, een rente van 1% per maand verschuldigd aan de gebruiker, vanaf de
vervaldatum. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand dan is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als
een volle maand.
7.3. Bij niet-tijdige betaling is de gebruiker voorts gerechtigd om, voor zover het betreffende product nog niet is afgeleverd de betreffende levering en toekomstige opdrachten op
te schorten tot het volledige verschuldigde bedrag is voldaan.
7.4.lndien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, dan is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van gebruiker op schadevergoeding.
7.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover
gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 8. Incassokosten
8.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In leder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over het eerste                 € 3000.00                  15%
- over het meerdere tot         € 7000.00                 10%
- over het meerdere tot         €15000.00                8%
- over het meerdere tot         €70000.00                5%
- over het meerdere                                 3%
8.2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst:
- De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet Indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar
ondergeschikten.
- Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
9.2. Voor schade die aan de opdrachtgever of aan derden direct of indirect als gevolg van van het gebruik van de goederen zou kunnen ontstaan, is gebruiker niet aansprakelijk,
zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de goederen. Opdrachtgever zal
gebruiker voor alle aanspraak van derden vrijwaren.
Tevens is gebruiker niet aansprakelijk voor schades aan goederen (roerend en/of onroerend) die door het product bij onrechtmatig gebruik is ontstaan. Ook is gebruiker niet
aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren met alle gevolgen van dien (dood, invaliditeit etc.).